วันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม Barn ชั้น โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานสัมมนาและปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภททุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2566 เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศและศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชร์ลิตา ฉัตรวริศพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนทุนมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ทั้งในเรื่องของการเรียน ระเบียบข้อควรปฏิบัติ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ รวมถึงการปรับตัวและเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ ในต่างแดน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สำนักงาน ก.พ. และเจ้าหน้าที่กองคลัง สำนักงาน ก.พ. มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติตัว และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการรับทุนรัฐบาล

ดร.พัชร์ลิตา ฉัตรวริศพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า การปฐมนิเทศในครั้งนี้ จะทำให้นักเรียนทุนมีความพร้อมและได้ทราบถึงกฎระเบียบและข้อปฏิบัติการใช้ชีวิตในต่างแดนกับบุคคลอื่น ได้รับเรียนรู้ถึงทักษะการใช้ชีวิตในการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนทุนท่านอื่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นักเรียนทุนด้วยกัน ตลอดจนแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนทุกท่าน และขอให้นักเรียนทุนทุกท่านที่ได้รับโอกาสอันดีนี้ ได้เก็บเกี่ยวความรู้ ความสามารถ เพื่อประสบการณ์ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำวิจัยและใช้ชีวิตในต่างประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตต่อไป

“การอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรียนทุนก่อนเดินทางไปศึกษา ฝ่ายนักเรียนทุนฯ ได้เชิญ ผศ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์ รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา มาบรรยายในหัวข้อ “ชีวิตสดใส ปรับตัวอย่างไรเมื่ออยู่ต่างแดน” นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเพื่อให้คำแนะนำและเล่าประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตต่างแดนโดยนักเรียนทุนรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศต่างๆ ได้แก่ นักเรียนทุนรุ่นพี่ สหรัฐอเมริกา (ดร.ศรินทิพย์ ผดุงสันติกุล) สหราชอาณาจักร (ดร.พรพรรณ พิชัย) สาธารณรัฐฝรั่งเศส (อ.ดร.วีรพันธ์ แซ่ด่าน) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ผศ.ดร.เจนณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์) และประเทศญี่ปุ่น (พอ.ผศ.ดร. ธนิต บุญศิริ) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ นักเรียนทุนรุ่นพี่ฯ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา”
ทั้งนี้โครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาโท-เอก เป็นโครงการที่ สวทช. เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวยกระดับทักษะความรู้ ความสามารถกำลังคนของชาติเพื่อจะได้กลับมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมประเทศอื่น ๆ ต่อไป