ทุนการศึกษาบุคคลทั่วไป ระดับปริญญาตรี – โท – เอก

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ
ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ รับทุนรัฐบาล (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปี 2567

 • รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) หน่วยที่  670320004  (คลิกเพื่ออ่าน)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]
 • เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) หน่วยที่ 670320004 [คลิกเพื่ออ่าน]
 • รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2567 [คลิกเพื่ออ่าน]
 • รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2567 (ทุนมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]
 • รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 (ทุนมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]

ประกาศ เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปี 2567

 • เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2567 หน่วยที่ 670120101 [คลิกเพื่ออ่าน]
 • เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2567 (ทุนมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  ภายในเดือนมีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปี 2567

ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทุนเล่าเรียนหลวง

ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ

ทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567

 • เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]
 • เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน
 • เรื่อง ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]
 • เรื่อง ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]
 • กำหนดวัน เวลา การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]

รายละเอียดการสมัครสอบ

 • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2567 [คลิกเพื่ออ่าน]
 • รายละเอียดแนวทางการศึกษาทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2567 [คลิกเพื่ออ่าน]
 • กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]
 • หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุน(ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 1) [คลิกเพื่ออ่าน]

ผู้มีสิทธิสมัคร…

 • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย GPA ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • อายุไม่เกิน 20 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (25 ต.ค. 66)
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ที่กำหนดในประกาศรับสม้คร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ต.ค. 66

รายละเอียดเพิ่มเติม เว็ปรับสมัคร

การสอบข้อเขียน

 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน ในวันที่ 10 พ.ย. 2566 
 • สอบข้อเขียนในวันที่ 25 – 28 พ.ย. 2566 (ผู้สมัครสอบประเภททุนใด หน่วยทุนใด ต้องเข้าสอบให้ครบตามวิชาที่กำหนดในประกาศรับสมัครทุนฯ)

การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ ในวันที่ 19 ม.ค. 2567
 • กิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2567
 • การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน และการรายงานตัว

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ภายใน 23 กุมภาพันธ์  2567

ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111
 • ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 • เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1330 , 02 547 1903 , 02 574 1907 , 02 547 1910 , 02 547 1911 , 02 547 1916 , 02 547 1955

Add Your Heading Text Here