ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันทุนรัฐบาลเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม

 • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประจำปี 2567(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) [ประกาศรายชื่อ] [กำหนดการ]
 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา:บรรจุก่อนไปศึกษา) [ประกาศรายชื่อ] [กำหนดการ]
 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา:บรรจุก่อนไปศึกษา) [ประกาศรายชื่อ] [กำหนดการ]
 • ทุนรัฐบาลฯ ไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  [ประกาศรายชื่อ] [กำหนดการ]

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ

รายละเอียดการสมัครสอบ

 • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประจำปี 2567(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) [คลิกเพื่อเปิดอ่าน]
 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา:บรรจุก่อนไปศึกษา) [คลิกเพื่อเปิดอ่าน]
 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา:บรรจุก่อนไปศึกษา) [คลิกเพื่อเปิดอ่าน]
 • ทุนรัฐบาลฯ ไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) [คลิกเพื่อเปิดอ่าน]

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ถึง 7 ธันวาคม 2566 (ชำระเงินภายใน วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ภายในเวลา 22.00 น. มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ) 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ธ.ค. 66
[รายละเอียดเพิ่มเติม เว็ปรับสมัคร]

***โปรดศึกษาประกาศรับสมัครโดยละเอียดก่อนสมัครสอบ และศึกษาขั้นตอนการสมัครสอบก่อนสมัคร***

ผู้มีสิทธิสมัครสอบแข้งขัน

 • กรณีทุนระดับปริญญาโท หรือ โท-เอก ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้
 • ในแต่ละหน่วยทุน กรณีทุนระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
 • กรณีทุนระดับปริญญาโท หรือ โท-เอก GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน กรณีทุนระดับปริญญาเอก GPA ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • สำหรับทุนศึกษาระดับปริญญาโท หรือ โท-เอก ผู้สมัครต้องไม่เคยได้รับปริญญาโทในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกันกับทุนที่จะไปศึกษา
 • ไม่เป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดำเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
 • กรณีทุนระดับปริญญาโท หรือ โท-เอก อายุไม่เกิน 35 ปี หรือกรณีทุนระดับปริญญาเอก อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สำหรับทุนตามความต้องการของส่วนราชการ (ส่วนภูมิภาค) กำหนดเพิ่มเติม ให้ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล) โดยมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล)

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ประจำปี 2567 มีจำนวน 4 ประเภททุน ดังนี้

 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา)  จำนวน 44 ทุน  
 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ส่วนภูมิภาค) (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) จำนวน  1 ทุน
 • ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2566 จำนวน 5 ทุน
 • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 จำนวน 30 ทุน
  • สำหรับข้าราชการ ผู้สมัครสอบทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ ฯ ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน  ต้องมีหนังสือยินยอมให้ไปปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานในส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับทุน ตามแบบฟอร์มสำนักงาน ก.พ. 5 
  • สำหรับข้าราชการพลเรือนและบุคลากรภาครัฐ ผูัสมัครทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจประจำที่รับผิดชอบหรือจะได้รับมอบหมายภารกิจประจำให้รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ไปศึกษา  ตามแบบฟอร์มสำนักงาน ก.พ. 5.1
 

รายละเอียดการสมัครสอบ

 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2566
 • สอบข้อเขียนในวันที่ 28 มกราคม 2567

รายละเอียดการสมัครสอบ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ ในวันที่ 12 เมษายน 2567
 • กิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ในวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2567
 • การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ในวันที่ 18 – 19, 23 พฤษภาคม 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน และการรายงานตัว

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567

ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111
  ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1330, 02 547 1903, 02 547 1907, 02 547 1910, 02 547 1911, 02 547 1916, 02 547 1955