ความเป็นมาของ โครงการฯ

ความเป็นมาของโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากปัญหาการขาดแคลนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรุนแรง และนโยบายรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญประการหนึ่ง คือ “การเร่งรัดให้มีการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดย จัดสรรทุนการศึกษา การฝึกอบรมการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาดังกล่าวในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว จึงได้ดำเนินโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาในสาขาขาดแคลน ณ ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เดนมาร์ก สวีเดน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ออสเตรเลีย แคนาดา นอร์เวย์และนิวซีแลนด์

วัตถุประสงค์ของโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์

 1. เพื่อให้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก แล้วเข้าทำงานในหน่วยงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาวิทยาลัยภาครัฐ และหน่วยงานอื่นที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. เพื่อให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีบุคลากรเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อสามารถปฏิบัติภารกิจของกระทรวงได้ครบถ้วน โดยเฉพาะในด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยในประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานวิจัย และพัฒนา และการผลิตบุคลากรขั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะการผลิตบุคลากรในระดับปริญญาเอกเพื่อขยายการผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
 4. เพื่อเพิ่มจำนวนนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ตามโครงการสำคัญที่รัฐบาลกำหนด
 5. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระยะยาว

ภารกิจและหน้าที่ของฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. การจัดสรรทุน ได้แก่ ทุนบุคคลทั่วไป (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ทุนศึกษาต่างประเทศและทุนศึกษาภายในประเทศ) โดยจัดสรรทุนให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐ หน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. การจัดทำงบประมาณ ได้แก่ ของบประมาณประจำปีจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งให้กับสำนักงาน ก.พ. (ทุนต่างประเทศ) และโอนมาให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ทุนในประเทศ) , รายงานการใช้เงินงบประมาณ ราย 3 เดือน ติดตามการปรับอัตราค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนเพื่อปรับปรุงงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละปี และประสานงานกับสถานศึกษาในประเทศ ในการจัดส่งเงินทุนให้กับนักเรียนทุนที่ศึกษาในประเทศ
 3. ดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ทุนบุคคลทั่วไป (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ทุนศึกษาต่างประเทศและทุนศึกษาในประเทศ) ตามระเบียบที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงาน ก.พ. กำหนด
 4. ประสานงานการจัดทำสัญญาการรับทุนและเรียกเงินชดใช้กรณีผิดสัญญา ได้แก่ การจัดทำหนังสือมอบอำนาจจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้กับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรทุนให้เป็นผู้จัดทำสัญญา จัดทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานจัดทำสัญญาการรับทุนและสัญญาค้ำประกันให้กับนักเรียนทุนและสัญญาเพิ่มเติม กรณีศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว ประสานงานกับกองคลัง สำนักงาน ก.พ. เพื่อขอข้อมูลมาคำนวณเงินชดใช้ และเบี้ยปรับกรณีนักเรียนทุนผิดสัญญาการรับทุน ทำหนังสือแจ้งผู้ผิดสัญญาการรับทุนให้นำเงินมาชำระและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับชำระเงิน และประสานงานกับหน่วยงานราชการกรณีมีการฟ้องร้องนักเรียนทุนผิดสัญญา
 5. จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนทุน ได้แก่ การจัดทำฐานข้อมูลและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการนักเรียนทุน จัดทำสรุปข้อมูลนักเรียนทุนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดูแล website ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทำการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการโดยติดตามผลงานของนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
 6. ดูแลนักเรียนทุน โดยร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. จัดการปฐมนิเทศนักเรียนทุน จัดการพบกับหน่วยงานต้นสังกัดของนักเรียนทุน ให้คำปรึกษานักเรียนทุนที่ยังไม่เดินทางไปศึกษาและนักเรียนทุนที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ และนักเรียนทุนภายในประเทศ ประสานงานกับสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานต้นสังกัดของนักเรียนทุนในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทุน ติดตามนักเรียนทุนที่ไม่รายงานการศึกษา และรับรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุน และให้คำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานต้นสังกัด ดำเนินการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนกรณีนักเรียนทุนขอเปลี่ยนแปลงหน่วยงานต้นสังกัด