ติดต่อเรา

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศสาตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: scholar@nstda.or.th

โทรศัพท์ : (+66) 02-564-7000 ต่อ 71410-71416

รายชื่อบุคลากร

นางสาวพัชร์ลิตา ฉัตรวริศพงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช.
(ด้านกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

(รักษาการ) ผู้อำนวยการฝายอาวุโส ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลฯ

 
มณวิภา เจริญวรรณยิ่งดูแลนักเรียนทุนประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ  71416
พักตร์วิภา อังค์วัฒนะดูแลนักเรียนทุนประเทศสหรัฐอเมริกา , แคนาดา, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่นโทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ  71411
สมชาย อินจอหอดูแลนักเรียนทุนประเทศอังกฤษ ประเทศในทวีปยุโรป , จีน และนักเรียนศึกษาภายในประเทศโทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ  71412
ปิยะวัฒน์ ผลสนองนักวิชาการอาวุโสโทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ  71413
พัทยา สีใจเจริญนิติกรโทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ  71415
พรเทพ มีทุนกิจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปโทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ  71419
ศนิศา เนติภัทรชูโชติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปโทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ  71410
ชนะโชค สร้างเอี่ยมเจ้าหน้าที่สารสนเทศโทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ  71414

แผนที่

แผนผัง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย