เอกสารประชุม/สัมมนา/อบรม

เอกสารประชุม/สัมมนา/อบรม

เอกสารประชุม/สัมมนา/อบรม

เอกสารประชุมสัมมนาและปฐมนิเทศ
นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ และในประเทศ) ประจำปี 2566

เอกสารประชุมสัมมนาและปฐมนิเทศ
นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2566

เอกสารแนวทางปฏิบัติของนักเรียนทุนรัฐบาล 
ของนักเรียนทุนรัฐบาล
ประจำปี พ.ศ. 2567 
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567