สวทช. ปฐมนิเทศ 34 นักเรียนทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 เตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อ ป.โท-เอก ต่างประเทศ

สวทช. ปฐมนิเทศ 34 นักเรียนทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 เตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อ ป.โท-เอก ต่างประเทศ (วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566) ณ ห้อง BW ชั้น 6 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น จตุจักร : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานสัมมนาและปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 ประเภททุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา การจัดสัมมนาและปฐมนิเทศครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง มีวิทยากรมาช่วยแนะนำเรื่องการเรียน , ระเบียบข้อควรปฏิบัติ, การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น , ทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ตลอดจนเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนทุน ฝ่ายนักเรียนทุน สวทช. และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งจะช่วยดูแลติดตามและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทุนในระหว่างที่ศึกษาในต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จนกระทั่งเรียนจบและกลับมาปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนต่อไป สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรียนทุนก่อนเดินทางไปศึกษา ฝ่ายนักเรียนทุนฯ ได้เชิญ ผศ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร … Read more