สวทช. ปฐมนิเทศ 34 นักเรียนทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 เตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อ ป.โท-เอก ต่างประเทศ

สวทช. ปฐมนิเทศ 34 นักเรียนทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 เตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อ ป.โท-เอก ต่างประเทศ

(วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566) ณ ห้อง BW ชั้น 6 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น จตุจักร : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานสัมมนาและปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 ประเภททุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา

การจัดสัมมนาและปฐมนิเทศครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง มีวิทยากรมาช่วยแนะนำเรื่องการเรียน , ระเบียบข้อควรปฏิบัติ, การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น , ทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ตลอดจนเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนทุน ฝ่ายนักเรียนทุน สวทช. และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งจะช่วยดูแลติดตามและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทุนในระหว่างที่ศึกษาในต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จนกระทั่งเรียนจบและกลับมาปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนต่อไป

สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรียนทุนก่อนเดินทางไปศึกษา ฝ่ายนักเรียนทุนฯ ได้เชิญ ผศ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์ รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา มาบรรยายในหัวข้อ “ชีวิตสดใส ปรับตัวอย่างไรเมื่ออยู่ต่างแดน”

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเพื่อให้คำแนะนำและเล่าประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตต่างแดนโดยนักเรียนทุนรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศต่างๆ ประกอบด้วย ดร.รอยต่อ เจริญสินโอฬาร นักเรียนทุนรุ่นพี่จากสหรัฐอเมริกา , ดร.สุวิจักขณ์ เดียวอิศเรศ นักเรียนทุนรุ่นพี่จากสหราชอาณาจักร , ดร.วรัญญา อุสมา นักเรียนทุนรุ่นพี่จากญี่ปุ่น , ดร.วศิน ผลชีวิน นักเรียนทุนรุ่นพี่จากเนเธอร์แลนด์ และ ดร.ศิรินทรา แว่วศรี นักเรียนทุนรุ่นพี่จากออสเตรเลีย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ อดีตนักเรียนทุนฯ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา