Get Adobe Flash player

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดในจังหวัดเชียงราย

DSC 0727วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2560
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่กลับมาทำงานในหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ซึ่งจะทำให้การประสานงานในการดูแลนักเรียนทุน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนทุนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้เข้าพบหารือกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯที่สำเร็จการศึกษา กลับมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ประมวลภาพ

bwd  Set 1/8  fwd
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125