Previous slide
Next slide

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันทุนรัฐบาลเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2567

 • ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง ปรับแก้ไขเวลาการทำแบบรายงานประวัติการศึกษาในการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) (คลิกเพื่ออ่าน)
 • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประจำปี 2567(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) [ประกาศรายชื่อ] [กำหนดการ]
 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา:บรรจุก่อนไปศึกษา) [ประกาศรายชื่อ] [กำหนดการ]
 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา:บรรจุก่อนไปศึกษา) [ประกาศรายชื่อ] [กำหนดการ]
 • ทุนรัฐบาลฯ ไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  [ประกาศรายชื่อ] [กำหนดการ]

ประกาศสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ รับทุนรัฐบาล (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปี 2567

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) หน่วยที่ 670320004 [คลิกเพื่ออ่าน
  • รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]
  • เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) หน่วยที่ 670320004 [คลิกเพื่ออ่าน]
  • รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2567 [คลิกเพื่ออ่าน]
  • รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2567 (ทุนมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]
  • รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 (ทุนมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]
 • แบบฟอร์มการรายงานตัวรับทุน (รายงานตัวรับทุนภายใน 10 วันนับจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน)

ประกาศ เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปี 2567

 • เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2567 หน่วยที่ 670120101 [คลิกเพื่ออ่าน]
 • เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2567 (ทุนมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  ภายในเดือนมีนาคม 2567

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2566 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ประจำปี 2566

สัมมนานักเรียนทุนวิทย์ฯ จบใหม่ ประจำปี 66 เสริมแกร่ง กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ

(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566) ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ : ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานเปิดสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566 จัดโดยฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเตรียมความพร้อมให้นักเรียนทุนได้ทำงานภายหลังสำเร็จการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะและประสบการณ์ในการเป็นนักวิจัยอาชีพ วีดีโอสัมภาษณ์นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566 https://youtu.be/EQ8nQh5waEc

Read More »