Get Adobe Flash player

การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อที่ King's College London

2012-10-25 11.05.41

การประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อที่ King's College London เมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม 55 ณ ห้องประชุม 404 อาคารสำนักงานกลาง สวทช. ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชุม เพื่อรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย King's College London ประเทศอังกฤษ

ประมวลภาพการประชุม

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125