Get Adobe Flash player

Home

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2565 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ผู้มีสิทธิได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2565 [คลิกเพื่ออ่าน]
ผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯ ประจำปี 2565[คลิกเพื่ออ่าน]
ผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2565[คลิกเพื่ออ่าน]
ผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564[คลิกเพื่ออ่าน]
ผู้มีสิทธิได้รับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2565[คลิกเพื่ออ่าน]
ผู้มีสิทธิได้รับทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565[คลิกเพื่ออ่าน]

 

 


 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2565
กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2565 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]

 

ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประจำปี 2565

 

ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565

 

ทุนรัฐบาลที่จัดสรร ให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจําปี 2565

 

ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2565

 

ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2565

 

ทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564

 


ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน / กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน / ระเบียบและวิธีการสอบ

 

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2565 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  [คลิกเพื่ออ่าน]

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2565 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  [คลิกเพื่ออ่าน]    

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2565 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  [คลิกเพื่ออ่าน]

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เรื่อง ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2565 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เรื่อง ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]

กำหนดวัน เวลา การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2565 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]
หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุน(ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 1) [คลิกเพื่ออ่าน]
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]


  รับสมัครตั้งแต่ 11 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2564  สมัครสอบ
   หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสม้ัครรับทุน (แบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 1) [คลิกเพื่ออ่าน]
   กิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน 31  มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2565
   ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน 2 - 3 เมษายน 2565
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ภายในเดือนเมษายน 2565
 

ผู้ไม่นำเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่สอบ ต้องส่งให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าขาดคุณสมบติทันที

ส่งมาที่ กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โดยเขียนเลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล ให้ชัดเจน และวงเล็บมุมซองว่า "ส่งเอกสารเพิ่มเติม"

 

 


 

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2565 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)    

 

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2565 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]

 

  • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 [คลิกเพื่ออ่าน]
    • รายละเอียดแนวทางการศึกษาทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ไปศึกษาระดับปริญญาตรีโท เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2565 [คลิกเพื่ออ่าน]
  • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2565 [คลิกเพื่ออ่าน]
  • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2565 [คลิกเพื่ออ่าน]
  • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 [คลิกเพื่ออ่าน]
  • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2565 [คลิกเพื่ออ่าน]
  • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 [คลิกเพื่ออ่าน]

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125