เอกสารประชุมสัมมนาปฐมนิเทศทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ปี 2566

Link VDO: สัมภาษณ์นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566