Previous slide
Next slide

ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2567

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  (คลิกเพื่ออ่าน)
 • ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง ปรับแก้ไขเวลาการทำแบบรายงานประวัติการศึกษาในการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) (คลิกเพื่ออ่าน)
 • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประจำปี 2567(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) [ประกาศรายชื่อ] [กำหนดการ]
 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา:บรรจุก่อนไปศึกษา) [ประกาศรายชื่อ] [กำหนดการ]
 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา:บรรจุก่อนไปศึกษา) [ประกาศรายชื่อ] [กำหนดการ]
 • ทุนรัฐบาลฯ ไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2567 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  [ประกาศรายชื่อ] [กำหนดการ]

ประกาศสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ รับทุนรัฐบาล (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปี 2567

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) หน่วยที่ 670320004  เพิ่มเติม ครั้งที่  1 [คลิกเพื่ออ่าน]
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) หน่วยที่ 670320004 [คลิกเพื่ออ่าน]  
  • รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]
  • เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) หน่วยที่ 670320004 [คลิกเพื่ออ่าน]
  • รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2567 [คลิกเพื่ออ่าน]
  • รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2567 (ทุนมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]
  • รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 (ทุนมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]
 • แบบฟอร์มการรายงานตัวรับทุน (รายงานตัวรับทุนภายใน 10 วันนับจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน)

ประกาศ เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปี 2567

 • เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2567 หน่วยที่ 670120101 [คลิกเพื่ออ่าน]
 • เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2567 (ทุนมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  ภายในเดือนมีนาคม 2567

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2566 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ประจำปี 2566

สวทช.ติวเข้มนักเรียนทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2566 เตรียมพร้อมศึกษาต่อป.โท – เอก ต่างประเทศ

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม Barn ชั้น โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานสัมมนาและปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภททุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2566 เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศและศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก

Read More »

สวทช. ปฐมนิเทศ 34 นักเรียนทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 เตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อ ป.โท-เอก ต่างประเทศ

สวทช. ปฐมนิเทศ 34 นักเรียนทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 เตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อ ป.โท-เอก ต่างประเทศ (วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566) ณ ห้อง BW ชั้น 6 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น จตุจักร : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Read More »

University of Essex แนะแนวทางศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศอังกฤษ

สวทช.ร่วมกับ University of Essex จัดกิจกรรม แนะแนวทางศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Government Science and Technology Scholarship: GSTS) ได้ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจาก มหาวิทยาลัย Essex (University of Essex) แห่งสหราชอาณาจักร

Read More »