Get Adobe Flash player

ประชุมนักเรียนทุนฯ กลับมาเยี่ยมบ้าน ปี55

CYMERA 20120808 142332วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 101 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านระหว่างปิดภาคการศึกษา ประจำปี 2555

 

ประมวลภาพ

bwd  Set 2/4  fwd

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125