Get Adobe Flash player

Home

ประกาศทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)


กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

 

 

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ [คลิกเพื่ออ่าน]

ใบสรุปข้อมูลเกี่ยวกับตนเองของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ [คลิกเพื่ออ่าน]

 

 


 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำกิจกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ อีกครั้งในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

 

ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ [คลิกเพื่ออ่าน]

ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค(AREA-BASED) [คลิกเพื่ออ่าน]
ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ [คลิกเพื่ออ่าน]
ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน [คลิกเพื่ออ่าน]
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย [คลิกเพื่ออ่าน] ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคล
เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

[คลิกเพื่ออ่าน]


 

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

มีทั้งหมด 5 ประเภททุน (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.- 27 ธ.ค. 62)

 

ประกาศรับสมัคร

  1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 68 หน่วยทุน รวม 69 ทุน [คลิกเพื่ออ่าน]
  2. ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 204 หน่วยทุน รวม 205 ทุน [คลิกเพื่ออ่าน]
  3. ทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 3 หน่วยทุน รวม 3 ทุน [คลิกเพื่ออ่าน]
  4. ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 1 หน่วยทุน รวม 5 ทุน [คลิกเพื่ออ่าน]
  5. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 13 หน่วยทุน รวม 25 ทุน [คลิกเพื่ออ่าน]

 


ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละ 2 ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุนให้เลือกสมัครได้ 1 หน่วยทุน

 

 

โปรดศึกษาประกาศรับสมัครโดยละเอียดก่อนสมัครสอบ และศึกษาขั้นตอนการสมัครสอบก่อนสมัคร


[ลิงค์เวปไซต์รับสมัครทุน]

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125