Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายเอกวิทย์ หวังกั้นกลาง
MR. EKKAWIT WANGKANKLANG
สังกัดปัจจุบัน สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2560
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 1
ตามความต้องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ไปศึกษาวิชา Mechatronic
เน้น Robotics/ Automation Control
ระดับ เอก
ประเทศ ญี่ปุ่น
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Shibaura Institute of Technology
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2564

ส่ง e-mail ถึง เอกวิทย์ หวังกั้นกลาง

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th