ข้อมูลนักเรียน

Click Button Export table to:

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอาภาภรณ์ จันทร์ปิรักษ์
MISS ARPHAPHON CHANPIRAK
สังกัดปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2560
ประเภททุน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
สาขา 1
ตามความต้องการของ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไปศึกษาวิชา วิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมกระบวนการ/วิศวกรรมความร้อน/วิศวกรรมการเผาไหม้/วิศวกรรมพลังงาน
เน้น พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพWaste to Energy/ Biofuel/Sustainable Technology/ Chemical Engineering/Process Engineering/ Process Simulation
ระดับ โท-เอก หรือเอก
ประเทศ เดนมาร์ก
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Technical University of Denmark
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2566