Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวประภัสสร เวชชประสิทธิ์
MISS PRAPATSORN WEJPRASIT
สังกัดปัจจุบัน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2560
ประเภททุน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
สาขา 5
ตามความต้องการของ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ไปศึกษาวิชา Technology and Innovation Management
เน้น Industrial/ Innovation Cluster Management
ระดับ เอก
ประเทศ สหราชอาณาจักร
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Strathclyde
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2566

ส่ง e-mail ถึง ประภัสสร เวชชประสิทธิ์

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th