ข้อมูลนักเรียน

Click Button Export table to:

ชื่อ-นามสกุล นางสาววาสนา นากุ
MISS WASSANA NAKU
สังกัดปัจจุบัน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2559
ประเภททุน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
สาขา 2
ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ไปศึกษาวิชา Electrical Engineering
เน้น Telecommunications/ Satellite Communication/ Optical Communication
ระดับ เอก
ประเทศ สหรัฐอเมริกา
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Missouri University of Science and Technology
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2566

ข้อมูลการศึกษา

ชื่อปริญญา Doctor of philosophy
สถาบันการศึกษา Missouri University of Science and Technology
ประเทศ สหรัฐอเมริกา
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2566