Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายศิรศักย เทพจิต
Mr Sirasak Tepjit
สังกัดปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เครือข่ายระบบขนส่งทางราง)

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2558
ประเภททุน บุคคลทั่วไป
สาขา 1
ตามความต้องการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เครือข่ายระบบขนส่งทางราง)
ไปศึกษาวิชา วิศวกรรมการผลิต
เน้น ระบบการผลิต/ ระบบ Automation
ระดับ โท-เอก หรือเอก
ประเทศ เนเธอร์แลนด์
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Delft University of Technology
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2565

ส่ง e-mail ถึง ศิรศักย เทพจิต

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th