ข้อมูลนักเรียน

Click Button Export table to:

ชื่อ-นามสกุล นางสาวชนนิกานต์ อริยะกุล
MISS Chonnikan Ariyakul
สังกัดปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย)

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2558
ประเภททุน บุคคลทั่วไป
สาขา 2
ตามความต้องการของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย)
ไปศึกษาวิชา Rehabilitation Sciences/ Biomedical Engineering / Health Science
เน้น Tele-Rehabilitation or Tele-medicine
ระดับ โท-เอก หรือเอก
ประเทศ สหรัฐอเมริกา
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Pittsburgh
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2566