ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายคมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
Mr. Komsan Srivisut
สังกัดปัจจุบัน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2555
ประเภททุน บุคคลทั่วไป
สาขา 2
ตามความต้องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ไปศึกษาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
เน้น วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ระดับ โท-เอก หรือเอก
ประเทศ สหราชอาณาจักร
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of York
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561