Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจันทกานต์ จาดคล้าย
Miss JANTAKAN JADKLAY
สังกัดปัจจุบัน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2552
ประเภททุน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
สาขา 5
ตามความต้องการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ไปศึกษาวิชา การบริหารเทคโนโลยี
ระดับ โท-เอก
ประเทศ สหราชอาณาจักร
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Hull
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2565

ส่ง e-mail ถึง จันทกานต์ จาดคล้าย

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th