ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวศรชล โยริยะ
Miss Sorachon Yoriya
สังกัดปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 2
ปีที่ได้รับ 2547
ประเภททุน บุคคลทั่วไป
สาขา 6
ตามความต้องการของ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ไปศึกษาวิชา วิศวกรรมเคมี/เคมี/วัสดุศาสตร์
เน้น Nanoparticle/ Nanocoating/ Nanofunctional/ Nanoceramics/ Nanopolymers
ระดับ เอก
ประเทศ สหรัฐอเมริกา
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Pennsylvania State University
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2553