ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายสิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง
Mr. Sithichoke Tangphatsornruang
สังกัดปัจจุบัน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 1
ปีที่ได้รับ 2538
ประเภททุน บุคคลทั่วไป
สาขา 3
ตามความต้องการของ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ไปศึกษาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Biotechnology)
ระดับ ตรี-โท-เอก
ประเทศ สหราชอาณาจักร
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Cambridge
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2547

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญาเอก
สาขาวิชาเอก เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Biotechnology)
สถาบันการศึกษา University of Cambridge
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2547