Scholar Information System  
ข้อมูลทุนทางด้านวิทย์
จำนวนทุนที่จัดสรร
โครงการระยะที่ 1
โครงการระยะที่ 2
โครงการระยะที่ 3
โครงการระยะที่ 3+
โครงการระยะที่ 4
จำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ทุนศึกษาภายในประเทศ
จำนวนทุนที่จัดสรร
จำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
จำนวนนักเรียนที่ศึกษาอยู่
แยกตามประเทศ
แยกตามระดับปริญญา

 

ข้อมูลทุนทางด้านวิทย์

ข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ศึกษาอยู่

400
300
200
100
แคนาดา ญี่ปุ่น เดนมาร์ก ไทย นอร์เวย์ นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเยอรมนี สิงค์โปร์ ออสเตรเลีย ออสเตรีย อังการี อิตาลี ไอร์แลนด์ รวม
จำนวนนักเรียน   6     63     8     279     2     2     32     1     14     1     36     1     5     243     355     2     6     1     1     30     3     1     1     1     1,094  

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th