Scholar Information System  
ข้อมูลทุนทางด้านวิทย์
จำนวนทุนที่จัดสรร
โครงการระยะที่ 1
โครงการระยะที่ 2
โครงการระยะที่ 3
โครงการระยะที่ 3+
โครงการระยะที่ 4
จำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ทุนศึกษาภายในประเทศ
จำนวนทุนที่จัดสรร
จำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
จำนวนนักเรียนที่ศึกษาอยู่
แยกตามประเทศ
แยกตามระดับปริญญา

 

ข้อมูลทุนทางด้านวิทย์

ข้อมูลการจัดสรรทุนทางด้านวิทย์ (ทุนศึกษาภายในประเทศ)

50
38
25
13
2539 2542 2543 2544 2545 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 รวม
จำนวนผู้รับทุน   5     14     7     5     8     8     18     22     42     36     40     13     17     12     22     16     7     3     1     20     15     20     14     16     6     387  
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   4     14     7     5     8     8     18     22     40     35     38     10     17     12     20     14     5     2     1     4     3     2     0     0     0     289  

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th