การคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ)

DOWNLOAD เอกสารประกอบการสมัคร

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

หนังสือรับรอง