การคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ)

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ.2551 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก พร้อมทั้งกำหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้

 1. จำนวนทุนที่รับสมัคร
 2. ข้อผูกพันในการรับทุน
 3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
 4. หลักเกณฑ์ วิธีสมัคร และวิธีการคัดเลือก
 5. การดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก
 6. การรายงานตัวและการอบรม
 7. การตรวจสุขภาพและอนามัย
 8. การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครสถานศึกษา
 9. การทำสัญญา
 10. การรับเงินทุน
 11. การสมัครสถานศึกษาและการเดินทาง
 12. การเพิกถอนการให้ทุน

Download ประกาศรับสมัคร

Download หนังสือรับรอง