แบบประเมินความเหมาะสม

การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของ กระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจําปี