Get Adobe Flash player

นักเรียนทุนฯได้รับ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557

aug57-5-50มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเอสซีจี จัดงานประกาศผลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557

นักวิจัยผู้ได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2557" จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ (นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ) และศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

ผู้ที่ได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2557" มี 4 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล (นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ) ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ ดร.ปริญญา การดำริห์ และ ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์

 [ที่มา:https://www.promotion-scitec.or.th/activity/2557/aug57-5.htm]

 

 


aug57-5-16

 

ศ.ดร.ธวัชชัย  ตันฑุลานิ ได้รับการประกาศชื่อให้เป็นผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ศ.ดร. ธวัชชัยฯ  เป็นอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี  2533 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา Chemistry จาก Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2538  ศ.ดร.ธวัชชัยฯ เป็นอาจารย์ในภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เป็นผู้บุกเบิกงานวิจัยด้าน "เคมีซุปราโมเลกุลหรือเคมีของโฮสต์-เกสต์" นำไปสู่การประยุกต์ด้านเซ็นเซอร์สำหรับไอออนและโมเลกุลเพื่อใช้ในการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับน้ำที่ใช้ในการเกษตรและการตรวจวัดปริมาณของโลหะโซเดียมในเลือดเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์  ผลงานสำคัญอื่นๆ ที่ ศ.ดร.ธวัชชัย ได้รับ ได้แก่  รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2541 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550 สาขา : วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ซึ่งมอบโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ปัจจุบัน ศ.ดร.ธวัชชัยฯ ยังคงทำงานวิจัยทางด้าน Supramolecular Chemistry  มีผลงานการวิจัยและตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นนักเรียนทุนที่เป็นตัวอย่างอันน่าภาคภูมิใจในการนำความรู้ที่ได้รับมาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเคมีให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย

 

aug57-5-21

 

ผศ.ดร. ทรงยศ  นาคอริยกุล ได้รับการประกาศชื่อให้เป็น 1 ใน 4 นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่  ประจำปี 2557  มอบโดย มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย            ในพระบรมราชูปถัมภ์   ผศ.ดร. ทรงยศ ฯ เป็นอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนประจำปี 2539  ไปศึกษาวิชาระดับปริญญา ตรี-โท-เอก ในสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า เน้น Image Processing   ผศ.ดร.ทรงยศฯ สำเร็จการศึกษาจาก Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขา Electrical & Computer Engineering  เมื่อปี พ.ศ. 2550   เคยได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจําปี 2553 จากสภาวิจัยแห่งชาติ       ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ ที่ได้ศึกษามาคือ "กลวิธีแบบใหม่ที่มีความแม่นยําสูงในการตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมโดยใช้ ข้อมูลไฮเปอร์สเปคตรัม" (Feature Selection Algorithms for Anomaly Detection in Hyperspectral Data)   สำหรับงานวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2557  ผศ.ดร.ทรงยศฯ ได้นำความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  ในเรื่องการคัดเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection) มาประยุกต์ในงานด้านอาหารและการแพทย์  เช่น ในด้านอาหารนั้นใช้ตรวจคุณภาพของอาหารว่าเป็นพิษหรือปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือไม่ ส่วนด้านการแพทย์นำไปใช้คัดแยกผู้ป่วยมะเร็งระยะแรก เพื่อการรักษาที่ทันท่วงที นอกจากนี้ยังนำไปใช้ทางการทหารในด้านการตรวจจับระยะไกลและการสำรวจเชิงพื้นที่
โดยสามารถใช้ลดเวลา ต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำในการตรวจสอบถือเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้ตอบโจทย์ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและการแพทย์ สอดรับกับความต้องการของประเทศได้เป็นอย่างดี

 

ที่มา : https://www.promotion-scitec.or.th/activity/2557/aug57-5.htm

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125