Get Adobe Flash player

นักเรียนทุนฯได้รับ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556

CYMERA 20121002 134855คณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นักวิจัย 2 ท่าน ได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2555" คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) และผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 3 ท่าน คือ ดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง (สวทช.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) [ที่มา:https://www.promotion-scitec.or.th]

 

 

ดร. สิทธิโชค  ตั้งภัสสรเรือง  เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนประจำปี 2538 ไปศึกษาระดับปริญญา ตรี – โท – เอก ณ ประเทศอังกฤษ  ดร.สิทธิโชคสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขา ชีวโมเลกุลพืช จาก University of Cambridge และปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนม สถาบันจีโนม  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

ผลงานเด่น

งานวิจัยด้านการใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์ในการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีประยุกต์ของพืชเศรษฐกิจ เช่น การค้นหาลำดับเบสจีโนมและทรานสคริปโตมเพื่อค้นหายีน ศึกษาการควบคุมการแสดงออกของยีน พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล การทำจีโนไทป์เพื่อสร้างแผนที่พันธุกรรม ศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และการสร้างห้องสมุดจีโนมใน Bacterial Artificial Chromosome (BAC) เพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เช่น ปาล์มน้ำมัน นอกจากนี้ ดร. สิทธิโชค ดำเนินงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ดำเนินงานวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้ได้กะลาบาง มีอัตราส่วนดอกตัวเมียสูง และต้นเตี้ย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันไออาร์ดี ประเทศฝรั่งเศส และ บริษัทโกลด์เด้น เทเนอร่า จำกัด และได้ร่วมพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อปรับปรุงยางพาราทนแล้ง ภายใต้ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากไบโอเทค และสถาบันยางอีกด้วย ปัจจุบัน ดร. สิทธิโชค มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติจำนวน 20 เรื่อง มีการเผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการต่างๆ ตลอดจนได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษา และบริการวิชาการ กับภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยให้กับวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เช่น BMC Plant Biology, BMC Genomics, Bioinformatics, Tree Genetics& Genomes และ Gene เป็นต้น

 

ที่มา : https://www.promotion-scitec.or.th/activity/2555/aug55-1.htm

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125