Get Adobe Flash player

ประชุมหน่วยงานต้นสังกัด

DSC 0145วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ณ  ห้องกิ่งเพชร  โรงแรมเอเชีย  ราชเทวี
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาหน่วยงานในกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานอื่นๆที่ได้รับการจัดสรรทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

Read more...

นักเรียนทุนรัฐบาลฯกลับมาเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2551

DSC 0007วันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องปทุมวันโรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย จัดประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านระหว่างปิดภาคการศึกษา ประจำปี 2551

 

Read more...

นักเรียนทุนรัฐบาลฯ กับการสร้างเครือข่ายการวิจัย

P1090523วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 – วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2550 ณ ADRIATIC PALACE HOTEL หาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศนวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการสร้างเครือข่ายการวิจัย ให้นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำเร็จการศึกษาจากทุกแหล่งทุนที่ปฏิบัติงานอยู่ในภาครัฐได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้มารู้จักกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานวิจัยร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการวิจัย และหาแนวทางที่จะทำวิจัย ร่วมกันในอนาคตต่อเนื่องต่อไป

Read more...

การเดินทางไปปฏิบัติงานในการติดตามและดูแล นักเรียนทุนฯ ประเทศออสเตรเลีย

DSC00055คณะผู้ดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กำลังศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2548

 

 

 

Read more...

วันพบต้นสังกัดนักเรียนทุนรัฐบาล ปี 2547

scholar47033วันที่ 3 กันยายน 2547

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม วันพบต้นสังกัดนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2547

 

 

 

Read more...

ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญากับการวิจัยและพัฒนา

src17DSCF0035วันที่ 27 สิงหาคม 2547 เวลา 8.00 -17.00น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจากการที่ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการสัมมนาเรื่องนักเรียนทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลพลาซา โดยมี ฯพณฯ นายกร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา นักเรียนทุนได้เสนอให้มีการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนทุนที่เป็นนักวิจัย เกี่ยวกับความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะทางด้านสิทธิบัตรให้กับนักวิจัย ฯพณฯ นายกร ทัพพะรังสี ได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงาน นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการสัมมนาเชิงวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

Read more...

นักเรียนทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

src470521005วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2547 เวลา 8.00 น. – 17.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลพลาซา

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดสัมมนานักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 2 ในชื่อเรื่อง นักเรียนทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การสัมมนาดังกล่าว ฯพณฯ นายกร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการสัมมนา การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนทุนรัฐบาลและผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเป็นอย่างดี

Read more...

การเดินทางไปปฏิบัติงานในการติดตามและดูแลนักเรียนทุนฯ ประเทศอังกฤษ

srcsUK2004-23คณะผู้ผู้ดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กำลังศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 19 - 26 มีนาคม 2547

 

 

 

Read more...

นักเรียนทุนรัฐบาลกับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ

srcseminar460917-04เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2546 ณอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้จัดสัมมนา เรื่อง นักเรียนทุนรัฐบาลกับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ โดยเชิญนักเรียนทุนที่สำ เร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติงานแล้ว หน่วยงานต้นสังกัด ผู้แทน๕ณะกรรมการอุดมศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาร่วมสัมมนา รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการสัมมนา

Read more...

ประชุมนักเรียนทุนฯ ภายในประเทศ ปี2546

srcseminar460527-06เมื่อ 27 พฤษภาคม 2546 ณ ห้องประชุม สวทช. ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุม นักเรียนทุนรัฐบาลกระรวงวิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อภายในประเทศ ปี 2546

 

 

 

Read more...

นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯกับงานวิจัยและพัฒนา

srcseminar450619-17เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2545 เวลา 7.45 – 17.00 น. ณ ห้อง Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดสัมมนา เรื่อง นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับงานวิจัยและพัฒนา โดยเชิญนักเรียนทุนที่สำ เร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติงานแล้วหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เป็นแหล่งทุนวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำ นักงาน ก.พ. สภาพัฒน์ฯ สำนักงบประมาณ ทบวงมหาวิทยาลัย สตง. มาร่วมสัมมนา รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการสัมมนา

Read more...

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125