Get Adobe Flash player

โครงการติดตามการปฏิบัติงานนักเรียนทุน สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

DSC 0436วันที่ 3 สิงหาคม 2554
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงานนักเรียนทุน สังกัดหน่วยงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

DSC 0424วันที่ 3 สิงหาคม 2554
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงานนักเรียนทุน สังกัดหน่วยงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

DSC 0363วันที่ 27 กรกฎาคม 2554
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงานนักเรียนทุน สังกัดหน่วยงานสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

DSC 0027วันที่ 12 กรกฎาคม 2554
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดหน่วยงาน KMITL

USADSC 0415วันที่ 20 มิถุนายน 2554
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

DSC 5257วันที่ 17 มิถุนายน 2553
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดหน่วยงาน มทส. มรภ.นครราชสีมา และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

RD018วันที่ 3 เมษายน 2553
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดหน่วยงานกระทรวงวิทย์ฯ (วว. มว. และ อพ.)

DSC 4270วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว. มว. และ อพ.)

 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดหน่วยงานภาคใต้

2009121900031วันที่ 19 ธันวาคม 2552
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดหน่วยงาน ม.นเรศวร

DSC 2665วันที่ 14 ตุลาคม 2552
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดหน่วยงาน ม.อุบลราชธานี

DSC 2362วันที่ 19 กันยายน 2552
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Read more...

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125