Get Adobe Flash player

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัด ม.แม่โจ้ แพร่

MJU01 1วันที่ 21-22 สิงหาคม 2559
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัด มรภ.จันทร์เกษม

IMG 3007วันที่ 6 มิถุนายน 2559
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัด ม.ศิลปากร ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และมรภ.นครปฐม

1057873วันที่ 15 พฤษภาคม 2559
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัด ม.นเรศวร และมรภ.พิบูลสงคราม

DSC 5542วันที่ 11-12 มกราคม 2559
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัด ม.บูรพา และมทร.ตะวันออก

PANO 20151018 170643วันที่ 18-19 ตุลาคม 2558
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

DSC 4765วันที่ 12 กรกฎาคม 2558
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดหน่วยงาน จ.นครราชสีมา

DSC 4267วันที่ 21 ธันวาคม 2557
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดหน่วยงาน จ.ขอนแก่น

DSC 4700วันที่ 28 มิถุนายน 2558
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่น 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดหน่วยงาน จ.มหาสารคาม

DSC 4712วันที่ 28 มิถุนายน 2558
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยในจังหวัดมหาสารคาม

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดหน่วยงาน ม.อุบลราชธานี

ubon20141214-121804วันที่ 14 ธันวาคม 2557
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดหน่วยงานภาคเหนือ

DSC 3194ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2556
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดภาคเหนือ ได้แก่หน่วยงาน 

  1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  2. มหาวิทยาลัยพะเยา
  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  4. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
  5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Read more...

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125