Get Adobe Flash player

โครงการติดตามการปฏิบัติงานนักเรียนทุน จ.นครราชสีมา

77-P317208517-18 มีนาคม 2562

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดจัดการประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่สำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) รวมถึงนักเรียนทุนที่ยังอยู่ระหว่างเตรียมตัวเดินทางไปศึกษา ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2562

 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงานนักเรียนทุน มหาวิทยาลัยมหิดล

OI00026223 มกราคม 2562

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล โดยประชุมกับนักเรียนทุนรัฐบาล ณ ห้องประชุม 217 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงานนักเรียนทุน สทอภ.

20180829-135354-729 สิงหาคม 2561

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงานนักเรียนทุน มจพ

OI000700 1
10 พฤษภาคม 2561

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงานนักเรียนทุน จังหวัดเลย

15312771302211-2 เมษายน 2561

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดในจังหวัดสกลนคร ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงานนักเรียนทุน จังหวัดสกลนคร

OI00021310-12 กุมภาพันธ์ 2561

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดในจังหวัดสกลนคร ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดมจพ. ปราจีนบุรี

OI000085วันที่ 31 มกราคม 2561
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดในมทร.พระนคร

P8230035วันที่ 23 สิงหาคม 2560
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ 

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช

P6193246วันที่ 17-19 มิถุนายน 2560
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดในจังหวัดเชียงราย

DSC 0727วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2560
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Read more...

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัด มทร. กรุงเทพ

DSC 0472 1วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อไปติดตามการทำงานวิจัย ความก้าวหน้าในการทำงาน และขอเข้าพบหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

Read more...

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125