Get Adobe Flash player

สัมมนาการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ประจำปี 2554

DSC 0077ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2554

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ของนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (ทุนพัฒนาข้าราชการ) ประจำปี 2554

 

 

Read more...

ประชุมนักเรียนทุนฯ ภายในประเทศ ปี2554

DSC 0067เมื่อ 20 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุม นักเรียนทุนรัฐบาลกระรวงวิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อภายในประเทศ ปี 2554

 

Read more...

สัมมนาการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (ทุนระดับปริญญา) ประจำปี 2554

G5420110624 101157 054ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2554

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ของนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (ทุนระดับปริญญา) ประจำปี 2554

 

Read more...

สัมมนาการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปี 2554

DSC 0225วันที่ 28 พฤษภาคม 2554
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ของนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปี 2554

Read more...

ประชุมนักเรียนทุนฯ ภายในประเทศ ปี2553

Img055เมื่อ 6 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุม นักเรียนทุนรัฐบาลกระรวงวิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อภายในประเทศ ปี 2553

 

Read more...

More Articles...

  1. สัมมนาการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (ทุนพัฒนาข้าราชการ) ประจำปี 2553
  2. สัมมนาการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (ทุนระดับปริญญา) ประจำปี 2553
  3. สัมมนาการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปี 2553
  4. ประชุมนักเรียนทุนฯ ภายในประเทศ ปี2552
  5. สัมมนาการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (ทุนพัฒนาข้าราชการ) ประจำปี 2552
  6. สัมมนาการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (ทุนระดับปริญญา) ประจำปี 2552
  7. สัมมนาการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปี 2552
  8. สัมมนาการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (ทุนระดับปริญญา) ประจำปี 2551
  9. สัมมนาการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (ทุนพัฒนาข้าราชการ) ประจำปี 2551
  10. ประชุมนักเรียนทุนฯ ภายในประเทศ ปี 2551

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125