Get Adobe Flash player

ปฐมนิเทศ และสัมมนาเตรียมความพร้อม

การปฐมนิเทศและสัมมนาเตรียมความพร้อม นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2555

 
วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2555 ณ สักภูเดือน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

 

ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศนวท.) ได้จัดการปฐมนิเทศและสัมมนาเตรียมความพร้อม โดยจัดให้นักเรียนทุนเดินทางไปเข้าร่วมการปฐมนิเทศและสัมมนาเตรียมความพร้อม ณ สักภูเดือน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2555 ซึ่ง ศนวท. ได้เชิญเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (ศกศ.) สำนักงาน ก.พ. และเจ้าหน้าที่กองคลัง สำนักงาน ก.พ. มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติตัว ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับการรับทุนรัฐบาล และระเบียบการเบิกเงินทุนรัฐบาลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา นอกจากนี้ ศนวท. ยังได้เชิญ จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มาบรรยายในหัวข้อ การเรียนรู้จักตัวเองเพื่อพัฒนาทักษะและการแก้ปัญหา ดังนั้น การสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านข้อมูลการเดินทางไปศึกษา การเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างนักเรียนทุน หน่วยงานต้นสังกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทุนในระหว่างที่ศึกษาในต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

จึงขอให้ผู้ที่ได้รับทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555 ตอบรับเข้าร่วมปฐมนิเทศ และสัมมนาฯ ณ วันดังกล่าว โดย [คลิกที่นี่] เพื่อกรอแบบตอบรับ

 

กำหนดการปฐมนิเทศ และสัมมนาฯ [คลิกเพื่อเปิดอ่าน]

แผนที่ สวทช. [คลิกเพื่อเปิดอ่าน]

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125