Get Adobe Flash player

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัด ม.ศิลปากร ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และมรภ.นครปฐม

1057873วันที่ 15 พฤษภาคม 2559
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการติดตามการปฏิบัติงาน และประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่กลับมาทำงานในหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ซึ่งจะทำให้การประสานงานในการดูแลนักเรียนทุน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนทุนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในวันที่ 16 พ.ค. 59 ได้เข้าพบหารือกับผู้บริหารของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย

 

ประมวลภาพ

bwd  Set 1/5  fwd
1057873.jpg
1057874.jpg
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125