Get Adobe Flash player

โครงการติดตามการปฏิบัติงาน นักเรียนทุน สังกัดหน่วยงานภาคเหนือ

DSC 3194ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2556
ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงาน เยี่ยมและประชุมปรึกษาหารือกับนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ที่กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดภาคเหนือ ได้แก่หน่วยงาน 

  1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  2. มหาวิทยาลัยพะเยา
  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  4. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
  5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่กลับมาทำงานในหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลฯ ซึ่งจะทำให้การประสานงานในการดูแลนักเรียนทุน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนทุนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประมวลภาพ

bwd  Set 1/11  fwd

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125