Get Adobe Flash player

ประชุมหน่วยงานต้นสังกัด

DSC 0145วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ณ  ห้องกิ่งเพชร  โรงแรมเอเชีย  ราชเทวี
ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาหน่วยงานในกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานอื่นๆที่ได้รับการจัดสรรทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดสรรทุนให้กับมหาวิทยาลัย  หน่วยงานในกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประมาณ 80 หน่วยงาน  ปัจจุบันมีนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติงานแล้วจำนวนทั้งสิ้น  1,546 คน (ทุนต่างประเทศ   1,511  คน   ทุนในประเทศ  35  คน)    และกำลังศึกษา จำนวน  1,216 คน (ทุนต่างประเทศ  1,035   คน   ทุนในประเทศ  181 คน  ซึ่งการดูแลนักเรียนทุน เป็นหน้าที่ร่วมกันระหว่าง   กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ   สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานต้นสังกัด  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะหน่วยงานเจ้าของทุน  เห็นว่าการดูแลนักเรียนทุนให้มีประสิทธิภาพ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีความรู้ ความเข้าใจ  และมีการประสานงานที่ดีระหว่างผู้ดูแล  จึงได้จัดสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดมีความรู้   ความเข้าใจ สามารถประสานงาน กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสำนักงาน ก.พ.  เกี่ยวกับการขอรับการจัดสรรทุน การสอบแข่งขันและการคัดเลือกผู้รับทุน การดูแลนักเรียนทุนในระหว่างศึกษาและหลังสำเร็จการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดได้ทำความรู้จักกับ เจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (งานนักเรียนทุน และ ศนวท.) และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.

2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบขั้นตอนการขอรับการจัดสรรทุนการสอบแข่งขันและการคัดเลือกผู้รับทุน  การดูแลนักเรียนทุนในระหว่างศึกษา และหลังสำเร็จการศึกษา

3. เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดได้สอบถามปัญหาเกี่ยวกับทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

4. เพื่อหาแนวทางในการดูแลนักเรียนทุนที่กำลังศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานแล้ว เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามโครงการที่กำหนด และสามารถกลับมาปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานต้นสังกัดและประเทศ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีความร่วมมือและการประสานงานที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด เจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (งานนักเรียนทุน และศนวท.) และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.

2. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดมีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  เป็นประโยชน์กับนักเรียนทุน

3. เจ้าหน้าที่หน่วยงานต้นสังกัดมีการติดตามข้อมูลการทำงาน และการทำงานวิจัยของนักเรียนทุน

ประมวลภาพ 

bwd  Set 1/5  fwd

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125