Get Adobe Flash player

ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญากับการวิจัยและพัฒนา

src17DSCF0035วันที่ 27 สิงหาคม 2547 เวลา 8.00 -17.00น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจากการที่ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการสัมมนาเรื่องนักเรียนทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลพลาซา โดยมี ฯพณฯ นายกร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา นักเรียนทุนได้เสนอให้มีการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนทุนที่เป็นนักวิจัย เกี่ยวกับความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะทางด้านสิทธิบัตรให้กับนักวิจัย ฯพณฯ นายกร ทัพพะรังสี ได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงาน นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการสัมมนาเชิงวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

เอกสารการบรรยายโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย [คลิกเพื่ออ่าน]
เอกสารการบรรยายโดย ดร.เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู: ลิขสิทธิ์ในงานวิจัยและพัฒนา [คลิกเพื่ออ่าน]
เอกสารการบรรยายโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง: ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [คลิกเพื่ออ่าน]
เอกสารการบรรยายโดย นายจุมพล ภิญโญสินวัฒน์: สิทธิบัตรในผลงานวิจัยและพัฒนาและสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา [คลิกเพื่ออ่าน]
รายละเอียดโครงการสัมมนา [คลิกเพื่ออ่าน]

 

ประมวลภาพ

bwd  Set 1/4  fwd

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125