Get Adobe Flash player

ความเป็นมาของโครงการฯ

ความเป็นมาของโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากปัญหาการขาดแคลนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรุนแรง และนโยบายรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญประการหนึ่ง คือ "การเร่งรัดให้มีการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดย จัดสรรทุนการศึกษา การฝึกอบรมการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาดังกล่าวในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว จึงได้ดำเนินโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาในสาขาขาดแคลน ณ ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เดนมาร์ก สวีเดน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ออสเตรเลีย แคนาดา นอร์เวย์และนิวซีแลนด์

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูง ในสาขาต่างๆ เช่น สาขาเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์และพลังงาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและสาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษากลับมาพร้อมที่จะเป็นอาจารย์ หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานอื่นๆที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

เป้าหมาย

เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระยะยาว

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125