Get Adobe Flash player

ความเป็นมาของศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนฯ

ความเป็นมาของศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนฯ

ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้พบว่าการจะแก้ปัญหาที่สาเหตุนั้นจะต้องแก้ปัญหาในระดับรากหญ้า ซึ่งเป็นต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหา สาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยต้องประสบสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจประการหนึ่ง คือ พื้นฐานที่ไม่มั่นคง ทั้งในด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีที่ยังคงต้องพึ่งพาจากต่างประเทศ ดังนั้นการแก้ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ

Read more...

ความเป็นมาของโครงการฯ

ความเป็นมาของโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากปัญหาการขาดแคลนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรุนแรง และนโยบายรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญประการหนึ่ง คือ "การเร่งรัดให้มีการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดย

Read more...

สาขาที่ส่งไปศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

สาขาวิชาที่ส่งไปศึกษาทั้ง ภายในประเทศ และต่างประเทศ
 
เทคโนโลยีวัสดุ และพลังงาน
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมการผลิต
 • วัสดุศาสตร์
 • วิศวกรรมปิโตรเคมี
 • เทคโนโลยีพลังงาน
 • วิศวกรรมเคมี
 • นิวเคลียร์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมสื่อสาร
 • วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
 • อิเล็กทรอนิกส์ทางชีวแพทย์
 
เทคโนโลยีชวภาพและสิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • จุลชีววิทยา
 • ชีวโมเลกุล
 • วิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหารและวิศวกรรมอาหาร
 • เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
 • วิศวกรรมเคมี
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 
การจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นโยบายวิทยาศาสตร์
 • การจัดการเทคโนโลยี
 • กฎหมายสิทธิบัตร
 • เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี
นาโนเทคโนโลยี
 • นาโนเทคโนโลยีทางด้านโลหะและวัสดุ
 • นาโนเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • นาโนเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125