Get Adobe Flash player

Home

ประกาศทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2565

  • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 [คลิกเพื่ออ่าน]
  • ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจำปี 2565 [คลิกเพื่ออ่าน]
  • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2565 [คลิกเพื่ออ่าน]
  • ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 256 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) [คลิกเพื่ออ่าน]
  • ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 [คลิกเพื่ออ่าน]
  • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 [คลิกเพื่ออ่าน]

 

แบบฟอร์มการรายงานตัวการรับทุน (ภายใน 10 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน) [คลิกเพื่ออ่าน]

 

 


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี 2565 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

 

ประกาศรายชื่อ

 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสม

 

แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดสรรให้กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2565 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) [คลิกเพื่ออ่าน]

 

แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการ ในภูมิภาค (Area - based) (ทุนทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน และทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) [คลิกเพื่ออ่าน]

  


ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละ 2 ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุนให้เลือกสมัครได้ 1 หน่วยทุน    

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2565 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) [คลิกเพื่ออ่าน]

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2565 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) [คลิกเพื่ออ่าน]

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) [คลิกเพื่ออ่าน]

ระเบียบและวิธีการสอบการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2565 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)[คลิกเพื่ออ่าน]

ระเบียบและวิธีการสอบการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ประจำปี 2565 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) [คลิกเพื่ออ่าน]

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ [คลิกเพื่ออ่าน]  
กำหนดการสอบแข่งขัน [คลิกเพื่ออ่าน]
หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลและยินยอมให้โอนไปปฏิบัติราชการในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน (แบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 5) [คลิกเพื่ออ่าน]

  


 

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2564 (ชำระเงินภายใน วันที่ 29 ธันวาคม 2564)

ประกาศรับสมัคร มีทั้งหมด 6 ประเภททุน (ประกาศ 1 ฉบับ คือ 1 ประเภททุน)

 

ทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชานแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) จำนวน 2 ทุน [คลิกเพื่ออ่าน]
ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ประจำปี 2565 จำนวน 42 ทุน   [คลิกเพื่ออ่าน]
ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ประจำปี 2565 จำนวน 1 ทุน [คลิกเพื่ออ่าน]
ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 จำนวน 74 ทุน [คลิกเพื่ออ่าน]
ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2565 จำนวน 5 ทุน [คลิกเพื่ออ่าน]
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 จำนวน 19 ทุน [คลิกเพื่ออ่าน]โปรดศึกษาประกาศรับสมัครโดยละเอียดก่อนสมัครสอบ และศึกษาขั้นตอนการสมัครสอบก่อนสมัคร
(และอย่าลืมชำระเงินภายใน วันที่ 29 ธันวาคม 2564 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ)

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125