Get Adobe Flash player

Home

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2564
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 

 

โดยส่งเอกสารมาทาง e - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสารหมายเลข 0 – 2547 – 1954 สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2547 – 1950
ทั้งนี้ หากไม่ส่งเอกสารการรายงานตัวดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 29 เมษายน 2564 จะถือว่าผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุนฯ

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ประจำปี 2564

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 

 

ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

 

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ทุนรัฐบาลที่จัดสรร ให้กระทรวงการต่างประเทศ

 

ทุนเล่าเรียนหลวง

 

ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์


แบบฟอร์มอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2564 [คลิกเพื่ออ่าน]

ใบสรุปข้อมูลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 [คลิกเพื่ออ่าน]

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 [คลิกเพื่ออ่าน]

 


 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน

 

 • กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]
 • รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนกระทรวงการต่างประเทศ ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนวิวัฒนไชยนุสรณ์ และทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]
 • กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนกระทรวงการต่างประเทศ ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย และทุนวิวัฒน์ไชยนุสรณ์ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]
 • กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]
 • ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนกระทรวงการต่างประเทศ ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนวิวัฒน์ไชยานุสรณ์และทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]
 • หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุน(ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 1) [คลิกเพื่ออ่าน]

 

เวปไซต์ สำนักงาน ก.พ 
[รับสมัครสอบ]

 

 

 

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

 

 • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564 [คลิกเพื่ออ่าน]
  • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2564 [คลิกเพื่ออ่าน]
 • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2564 [คลิกเพื่ออ่าน]
 • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 [คลิกเพื่ออ่าน]
 • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2564 [คลิกเพื่ออ่าน]

 

หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย์ประจำชั้น หรือผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 1) [คลิกเพื่ออ่าน]

กำหนดวัน เวลาสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [คลิกเพื่ออ่าน]

 

เวปไซต์ สำนักงาน ก.พ
[รับสมัครสอบ]

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125