Get Adobe Flash player

แบบรายงานผลการศึกษาและรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

นักเรียนทุน จะต้องรายงานการศึกษาให้กับงานนักเรียนทุนทราบ พร้อมใบแสดงผลการศึกษา (Grade Report) ทุกภาคการศึกษาในเดือนเมษายน หรือเดือนพฤศจิกายน จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ตามแบบรายงานการศึกษา ซึ่งสามารถ Download ได้ที่นี่  

แบบฟอร์มรายงานการศึกษา [Term ReportPDF] [Term ReportWORD]

หากนักเรียนทุนไม่รายงานการศึกษา จะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายในภาคเรียนถัดไป และถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบในการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125