Get Adobe Flash player

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้ได้รับทุนรัฐบาล
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศึกษาภายในประเทศ

สำหรับผู้ที่ได้รับทุนรัฐบาลภายในประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดย สวทช. จะส่งเงินทุนให้กับสถาบันที่ผู้ได้รับทุนสังกัดอยู่ งวดละ 6 เดือนต่อครั้งจนกว่าจะครบจำนวนเงินทุน ตามรายการ ดังต่อไปนี้

1 ค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 125,000 บาท/ปี

(ค่าเล่าเรียนให้เบิกได้ตามที่จ่ายจริง ค่าเล่าเรียนให้รวมถึงค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าตรวจสุข ภาพนักศึกษา หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักเรียน *ยกเว้นค่าประกันต่างๆ ในกรณีที่สำนักงานฯ ส่งเงินทุนส่วนนี้ให้ไม่ครบ ขอให้นักศึกษาติดต่อแจ้งมายังสำนักงานฯ โดยตรง)

2 ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 6 เดือน/ครั้ง ปริญญาตรี 5,420.-/ เดือน
ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 6 เดือน/ครั้ง ปริญญาโท 8,700.-/ เดือน
ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 6 เดือน/ครั้ง ปริญญาเอก 12,000.-/ เดือน

สถาบันที่ผู้รับทุนสังกัดอยู่จะเบิกค่าใช้จ่ายส่วนตัวนี้ให้แก่ผู้รับทุน ให้จ่าย 6 เดือน/ครั้ง (จ่ายครั้งเดียว) สำหรับผู้รับทุนที่ยังมีสถานภาพเป็นนิสิต/นักศึกษา โดยจะต้องลงทะเบียน ในภาคการศึกษานั้นๆก่อน และไม่อยู่ระหว่างการลาพักการศึกษา

3 ค่าประชุม/สัมมนาทางวิชาการ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 5,000.- บาท/ปี

จ่ายให้สำหรับการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาปีละไม่เกิน 2 ครั้ง ผู้รับทุนจะต้องสำรองเงินจ่ายก่อนแล้วนำหลักฐาน (เช่น ใบเสร็จรับเงิน ) มาเบิกจ่ายเงินกับ สถาบันฯ

4 ค่าหนังสือและอุปกรณ์ (เหมาจ่าย**) 13,000.- บาท/ปี

 

5 ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย (เหมาจ่าย**) วิทยาศาสตร์ บริหาร
ปี ที่ 4 เริ่มทำโครงงานวิจัย ปริญญาตรี 8,000.- บาท/คน  -
ปี ที่ 2 เริ่มทำวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท 30,000.- บาท/คน 25,000.- บาท/คน
ปี ที่ 2,3,4 เริ่มทำวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก 80,000.- บาท/คน 50,000.- บาท/คน

 

6 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เหมาจ่าย**) 40,000 – บาท

 

7 ค่าหอพักนักศึกษาจ่าย 6 เดือน/ครั้ง 3,500.- บาท/เดือน

(ค่าหอพักให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงกรณีที่นักเรียนทุนพักหอพักของสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่ หรือไม่เกิน 3,500 บาท/เดือน กรณีที่มิได้พักหอพักของสถานศึกษา จะจ่ายให้สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐเท่านั้น)

หมายเหตุ : ** เหมาจ่าย หมายถึง สถาบันที่ผู้รับทุนสังกัดอยู่จะเบิกค่าใช้จ่ายส่วนตัวนี้ให้แก่ ผู้รับทุนในคราวเดียวตามจำนวนเงินทุนที่กำหนดไว้เพื่อให้ผู้รับทุนนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ของทุนได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองเงินส่วนตัว ทั้งนี้ผู้รับทุนจะต้องลงนามเบิกจ่ายเพื่อเป็นหลักฐานให้แก่สถาบันที่ผู้ได้รับทุนสังกัด

Contact Info

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: (+66) 02-564-7000 # 71410-71417
Fax: (+66) 02-564-7125