Scholar Information System  

 

อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล น.ส.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์
สายงาน/ตำแหน่ง อาจารย์
ระดับ 6
สำนัก/กอง/ภาควิชา/คณะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
กรม สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ software engineering, database, programming

ส่ง e-mail ถึง อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญาตรี
แหล่งทุน ทุนส่วนตัว
ชื่อปริญญา สถิติศาสตรบัณฑิต,ปริญญา
สาขาวิชาเอก สถิติหรือสถิติคณิตศาสตร์
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเทศ ไทย
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2539

ปริญญาโท
แหล่งทุน ทุนรัฐบาล (กระทรวงศึกษาธิการ)
ชื่อปริญญา MASTER OF SCIENCE
สาขาวิชาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
สถาบันการศึกษา Rochester Institute Technology
ประเทศ สหรัฐอเมริกา
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2545
วิทยานิพนธ์ SIS Database-powered Mobile Java Application

โครงการวิจัย

ห้องสมุดมีชีวิต : กรณีศึกษาสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผู้ให้ทุน สกอ.
ผู้วิจัยร่วม ผศ.สมบูรณ์ คงกับพันธ์
ระยะวิจัย 1 พฤษภาคม 2547
ถึง 30 เมษายน 2548

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th